7. Vetenskapligt bekräftat: mer än 600 studier.

Transcendental Meditation har inte bara anmärkningsvärda effekter, utan den vetenskapliga forskningen som bekräftar dessa effekter uppvisar därtill hög kvalitet . Det finns faktorer som gör forskningsresultat mer eller mindre tillförlitliga:

1. Kvaliteten på undersökningen
2. Bekräftelse (replikering) av resultaten från andra studier
3. Publicering i internationellt etablerad vetenskaplig tidskrift
4. Hur stor chansen är att resultaten skulle kunna uppnås av en slump

En stor del av forskningen på Transcendental Meditation är tillförlitlig enligt samtliga dessa kriterier.

Kvalitet och replikering

Hittills har mer än 600 studier, utförda vi 250 institutioner och universitet i 23 länder (se lista universitet) bekräftat effekterna av Transcendental Meditation. Det innebär att många effekter har bekräftats genom flera studier. S.k. meta-analyser visar de genomsnittliga resultaten av flera enskilda studier. Go figuren? Meta-analyser har hittills gjorts på stress och ångest (35 studier), rökning, alkohol och narkotika missbruk (19 studier), blodtryck (9 studier) och självförverkligande (18 studier).

Undersökningar som utförts av helt oberoende forskare visar i allmänhet ett lika bra eller bättre resultat än studier som utförts av forskare vid TM-organisationen. Av dessa 600 studier är ca 30 av dem kopplade till utbildning.

Se undersökningar undervisningen.

Publicerat i vetenskapliga tidskrifter

En vetenskaplig tidskrift är noga med sitt rykte och publicerar inte vilka studier som helst. Ju högre anseende den har, desto mer noggrann är man när det gäller att välja vilket material man vill publicera. Mer än 100 vetenskapliga tidskrifter, däribland så gott som alla de mest prestigefyllda tidskrifterna inom medicinsk vetenskap, har publicerat sammanlagt mer än 350 studier som visar en positiv effekt av Transcendental Meditation. Se lista över publikationer och lista över vetenskapliga tidskrifter. Se lista publikationer och lista vetenskapliga tidskrifter.

Liten chans för tillfällighet

Inom fysiken kan man lätt identifiera orsak och verkan korrekt, men inom samhällsvetenskap är det svårare eftersom man måste ta hänsyn till flera faktorer. Därför spelar statistisk beräkning av ”sannolikhet” en mycket stor roll för tillförlitligheten av resultatet.

Om en forskare ger ett läkemedel som gör att en patient upplever större välbefinnande, kan han då säga med 100 % säkerhet att läkemedlet var orsaken? Kanske den personen den dagen fick en befordran på jobbet, eller kanske han blev förälskad. Kanske var det en placeboeffekt, där tron på att läkemedlet skulle fungera, som skapade effekten. Men om forskaren ger samma läkemedel till 100 patienter och de alla känner sig lite gladare i genomsnitt, är sannolikheten att det är en tillfällighet betydligt mindre. Och om dessa 100 individer de följande dagarna och veckorna känner sig lyckligare än tidigare (stor effekt och stor konsekvens) kan vi utesluta att det är en tillfällighet.
Det är standard inom vetenskapen att uppge hur stor sannolikheten är att utfallet beror på slumpen. Om man garanterar minst 95 % tillförlitlighet visas det som
p < .05, dvs. ”sannolikheten” är mindre än 0,05 eller 5 %. Ju mindre p-värde desto mer övertygande är resultatet.