Mobbning och våld har en orsak och en lösning

Varför plågar ett barn ett annat barn?  Alla vet intuitivt att stress sannolikt spelar en roll här, men tack vare vår växande kunskap om hjärnan har vi nu en mycket klarare objektiv bild av hur våld hänger samman med stress.  Dessutom kan vi genom vetenskapliga studier få förklaring på varför transcendering är en lösning på mobbning och våld.

Den främre delen av hjärnan är mer utvecklad hos människor än hos djur. Den ansvarar för de flesta av de funktioner som gör oss unikt mänskliga, som t ex förmåga till planering, etiskt tänkande samt att avgöra om något är rätt eller fel.

Hur stress skadar hjärnan

normal - violent brain

Stress, höga krav, alkohol och rökning skadar kopplingarna mellan hjärnans främre del och resten av hjärnan enligt forskare. När man är utsatt för långvarig fysisk eller psykisk stress börjar hjärnan fungera på ett mera primitivt sätt. Detta resulterar i impulsiva och kortsiktiga beslut, och starka känslor som rädsla och ilska tar över. Risken för våld och mobbning ökar betydligt.

När den främre delen av hjärnan hos ett barn inte är aktivt kan de inte förstå konsekvenserna av sina handlingar och kan därför orsaka smärta hos andra barn.  Detsamma gäller även för vuxna individer och vi har sett att fängelsestraff inte har kunnat avskräcka från brottsliga handlingar.

Hos människor som uppvisar en benägenhet för våld kan man se att det bokstavligen finns ”funktionella hål” i hjärnan.  Bilden visar en genomsökning av blodflödet genom hjärnan. Bilden till vänster visar en normal hjärna medan den till höger är en bild av en hjärna hos en person som uppvisar tendens till våld.  I de ”funktionella hålen” finns det inte något blodflöde och ingen aktivitet.   Stress, alkohol och droger är de faktorer som har störst inverkan på att skapa sådana hål i hjärnan.

Hur Transcendental Meditation förbättrar hjärnans funktion

Ett flertal studier har visat att TM ger djup vila i vaket tillstånd, vilket löser upp stress och stärker kommunikationen mellan hjärnans olika delar. Det resulterar i mer ändamålsenligt tänkande och mer effektivt och långsiktigt beslutsfattande.  Reaktionen på världen blir mer balanserad och positiv.  Elevens förmåga till inlärning ökar och den stressfria atmosfären skapar mer glädje och kreativitet.  Erfarenheten har visat att våld och mobbning upphör.

neural imaging

Transcendering

Transcendering är ett tillstånd då koherensen (synkroniciteten hos hjärnvågorna) är närmare hundraprocentig.  Detta innebär att hela hjärnan fungerar som en höggradigt samordnad helhet. Samtidigt förekommer ingen mental aktivitet utan man upplever djup inre stillhet. Detta mönster är ett objektivt belägg för att transcendering är ett annat medvetandetillstånd än vakenhet, drömsömn och djup sömn – ett fjärde medvetandetillstånd. Att hjärnan kan fungera på detta höggradigt koherenta sätt var inte känt inom hjärnforskningen, utan är unikt för TM.

Det är denna unika koherens som är den ”verksamma faktorn” i TM. Genom att uppleva den regelmässigt lär sig hjärnan att fungera alltmer på detta sätt. Detta avspeglas i ökad koherens under aktivitet med öppna ögon.

Mindre våld och mobbning med TM-tekniken

I skolor i San Francisco där TM tekniken infördes som en del av läroplanen, minskade antalet fall av våld påtagligt. En av skolorna (Visitacion Valley) hade det högsta antalet fall med avstängning och efter 3 år med TM-tekniken minskade antalet avstängningar med 80% och sjönk till den lägsta i hela regionen (se video).

Färre fall med avstängning (p g a våld, mobbning eller dåligt uppförande)

violence_reduction_02

Mindre våld i skolan

violence_reduction_04