TM forskning: Tillförlitlig

Hur vet man att man kan lita på forskningsresultaten? Det är viktigt att forskningen är tillförlitlig och av hög kvalitet. Forskningen på Transcendental Meditation visar inte bara exceptionella resultat, men kan också uppvisa de kriterier som avgör tillförlitligheten.

1. Oberoende studier

Om ett universitet eller forskningsinstitut visar ett forskningsresultat kan man säga med ganska hög säkerhet att resultatet är tillförlitligt. Om samma resultat bekräftas av 15 olika universitet, som alla arbetar oberoende av varandra, kan man påstå med ännu större säkerhet att resultatet är universellt tillförlitligt, oavsett kulturell bakgrund.

Man kan gott påstå att TM-tekniken är en av de mest studerade fenomenen i vetenskapens historia. De senaste 40 åren har totalt mer än 600 studier (lista studier) utförts vid 250 universitet och forskningsinstitut i 35 länder runt om i världen (lista över universitet) som visar effekterna av Transcendental Meditation på livets alla områden. Anledningen till att det finns så mycket forskning är att denna teknik påverkar så många olika områden i livet. Fördelarna är många och har ofta bekräftats inte en eller två gånger utan dussintals studier har kunnat bekräftas av oberoende forskningsinstitut.

Olika människor kan ha olika effekter av TM-utövandet, men eftersom bättre och mindre goda resultat kombineras i en studie och visar ett genomsnittligt resultat blir forskningen tillförlitlig.

S.k. meta-analyser har jämfört TM med andra meditationstekniker och även avslappningstekniker och inkluderar effekten av blodtryck, ångest, tobak, alkohol och narkotikamissbruk samt självförverkligande. Dessa resultat kan sägas ha stor tillförlitlighet.

2. Slump eller ej? 

Genom statistisk beräkning kan man avgöra hur sannolikt det är att ett visst resultat uppnås genom en slump. För en forskare är detta mycket viktigt, om inte viktigare än mätresultatsiffrorna.

Ett enkelt exempel kan klargöra detta. Anta att ett läkemedelsföretag skapar ett nytt piller och hävdar att det gör människor lyckligare. De ger piller till en person och upptäcker då att personen känner sig gladare. Företaget kan då säga att det fungerar, men detta kan naturligtvis vara en tillfällighet. Kanske personen just den dagen fick en befordran på jobbet eller blev förälskad. Men om samma person kände sig lyckligare än någonsin tidigare och upplever det under en lång period, till exempel en månad, så minskar sannolikheten för slump. Anta nu att 100 personer tar samma piller och alla känner sig lyckligare, ja då minskar risken för slump betydligt.

Vad betyder ett p-värde? 

Ett p-värde är en statistisk beräkning av sannolikheten för slump. Inom fysiken kan man vanligtvis identifiera orsak och verkan korrekt. Inom naturvetenskapen är det mycket svårare, eftersom människor alltid kan påverkas på olika sätt.  En statistisk beräkning av sannolikheten för slump, spelar därför en mycket stor roll för tillförlitligheten av resultatet.

Det är standard inom forskning att man med minst 95 % säkerhet ska kunna säga att det inte var någon tillfällighet. Detta visas som p <.05 . “Sannolikheten” är mindre än 0,05 eller 5%. Ju mindre p-värde desto mer imponerande är resultatet.  p<.01 är mycket mer imponerande än p <.05 . p <.001 är ännu bättre, etc.

När det gäller forskningen på Transcendental Meditation är p-värdena ofta mycket små, ibland upp till 500 gånger mindre än normen. Detta innebär att det är en ovanligt stor effekt (en betydande förbättring) och att denna effekt är konsekvent för en stor grupp människor. Man kan således med en mycket hög grad av tillförlitlighet påstå att utövande av Transcendental Meditation har anmärkningsvärt goda effekter.

3.  Publicering i vetenskaplig tidskrift

Vetenskapliga tidskrifter spelar en mycket viktig roll inom forskningen. De fungerar som ett filter därför att de undviker att publicera studier av låg kvalitet. Därför tar forskare en utredning på allvar endast om den är publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Innan en tidskrift accepterar en studie för publicering undersöks den genom en process av ”inbördes utvärdering”. Den granskas noggrant av andra experter inom samma bransch, och de avger ett yttrande. Man undersöker dessutom att forskningen uppfyller alla normer. Om det är en högt ansedd tidskrift sker denna process mycket noggrant, eftersom tidskriften är mån om sitt rykte.  Endast högkvalitativ forskning accepteras för publicering.

Forskning på TM har rapporterats i över 350 artiklar (publikationslista)  i fler än 160  tidskrifter runt om i världen, inklusive nästan alla de mest ansedda tidskrifterna. (Förteckning över tidskrifter). Detta är ett exceptionellt stort antal publikationer i ämnet.

Några av de 600 studier om inte publicerats i tidskrifterna har publicerats i ”Scientific Research on Maharishis Transcendental Meditation och TM Sidhi program, Collected Papers”, så de finns tillgängliga och har en viss grad av tillförlitlighet.

4. Högkvalitativ forskning.

Syftet med forskning är att få ett objektivt resultat, men ändå finns det alltid subjektiva faktorer som påverkar, som t ex förväntningar (placeboeffekt) eller forskarens egen inställning. Detta skulle kunna tänkas gälla om forskningen bedrivs vid TM-organisationens egna institutioner, men det representerar bara i 10 % av alla utredda fall. (Som vi förklarar längre fram, har det visat sig att resultat utförda av TM-anknutna forskare genomgående kunnat bekräftas av oberoende forskare).

Kvaliteten på forskningen, dvs. hur den är upplagd, är således ytterligare en faktor som spelar en viktig roll för att garantera objektivitet, i den mån den inte garanteras av de tre föregående faktorerna (oberoende replikering, lågt p-värde och publicering).   

Många studier på TM är av högsta kvalitet, så kallade ”Blind Randomnized Controlled Trials”, eller RCT, d v s studier med slumpmässigt utvalda kontrollgrupper där forskaren inte känner till vilken grupp som är TM-gruppen.

Men en mer detaljerad analys av all forskning visar att även studier som inte uppfyllt de höga kvalitetskraven har kunnat ge en tillförlitlig bild. Detta gäller även forskning som utförts på något av TM-organisationens egna institut.

Analysen indikerar att det inte förekommit någon favorisering (bias) av TM hos forskarna och ej heller någon placeboeffekt i större analyser av TM.   Här några huvudpunkter från analysen:

1. Studier av högre kvalitet visade ett bättre resultat. Om forskarna varit partiska skulle det omvända inträffat, eftersom högre kvalitet minskar risken för missvisande utfall.

2 . Forskare med en neutral eller negativ inställning till TM hade ett bättre utfall (rapporterade mer positiva effekter) än forskare kopplade till TM rörelsen .

3. Personer med låga förväntningar om TM-tekniken hade samma resultat som de med höga förväntningar (ingen placebo).

4. Effekten av TM var större bland dem som praktiserat tekniken en längre period.

5. Effekten var större för regelbundna TM-utövare än oregelbundna.

6. Effekten av TM i ett visst avseende, t.ex. minskning av högt blodtryck, har bekräftats av mer kvalitativa replikationer avseende samma fråga.

Forskning i samarbete med National Institutes of Health (NIH) i USA

Det amerikanska National Institutes of Health, känt för sina höga forskningsnormer, har beviljat mer än 24 miljoner dollar för att stödja TM-forskning.

Denna forskningsinstitution är en av de största och mest prestigefyllda i världen när det gäller hälsa. De är kända för sina extremt höga krav på forskningen.

De beviljar endast medel till forskare som kan påvisa en hög forskningsstandard och om metoden kan anses värdefull för folkhälsan. Många organisationer ansöker om medel men en mycket liten andel av ansökningarna beviljas.

Några av de mest betydelsefulla studierna rörande TM, som fått stöd från NIH under de senaste 10 åren, omfattar hjärtsjukdomar, högt blodtryck, åderförkalkning, diabetes och åldrande.